8 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมอาชีพการทำข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ขยายโอกาสแก่ประชาชน โดยวิทยากรมืออาชีพมาให้ความรู้และสอนขั้นตอนวิธีการทำอย่างละเอียด สำหรับข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ประกอบด้วย หน้าปลาย่าง หน้ามะพร้าวกุ้ง และสังขยา