9 พฤษภาคม 2561
โครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดโครงการเด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีภูมิคุ้มกัน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้เชิญเจ้าอธิการเจริญ กิตติคุโณ เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกหรือหลวงพี่ช้าง พระนักพัฒนาแห่งพรหมพิราม มาบรรยายให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลอรัญญิกที่มาร่วมโครงการ