10 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) โดยมีนางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางทิพปภา ลพประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองอรัญญิก เป็นผู้ดำเนินโครงการ สำหรับโครงการปฐมนิเทศจัดขึ้น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจในทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยก่อนเปิดภาคเรียน