11 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสุขภาพช่องปาก และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตนเอง