11 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยมีนายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นประธานเปิดโครงการ และมี นางศิริญญาภัทร์ แก้วทิพย์ แพทย์ประจำตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก (เขื่อนขันธ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างค่านิยม และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชน และกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนให้ชมรมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยมีเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด