22 พฤษภาคม 2561
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก         เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจถึงโภชนาการในเด็กวัย 0-6 ปี และมีพัฒนาการที่สมวัย โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรโรงพยาบาลพุทธชินราชมาให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-6 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก จำนวน 30 คน