22 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก         เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ตำบลอรัญญิก เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจต่อปัญหายาเสพติด โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรทีมบำบัดยาเสพติด อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก