ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
8 มีนาคม 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2553

5 มีนาคม 2553

อง์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)

2 มีนาคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เข้าร่วมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม

22 กุมภาพันธ์์ 2553

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้นด้วยมือ

19 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

18 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553

10 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่องการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2553

8 กุมภาพันธ์์ 2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553

7 กุมภาพันธ์์ 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม อสม.

7 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกมอบเมี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับประชาชน ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

7 กุมภาพันธ์์ 2553

พิธีเปิดถนน ซอยหมู่บ้านเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก

6 กุมภาพันธ์์ 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในงานคล้ายวันจัดตั้งหน่วย ปีที่ 31

6 กุมภาพันธ์์ 2553

อบต.อรัญญิก ประชุมสรุปผลการจัดทำรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณที่ผ่านมา พศ.2552

1 กุมภาพันธ์์ 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก มอบงบประมาณสนับสนุน "โครงการนาข้าว และโครงการนาบัว"

29 มกราคม 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญอาคารที่ทำการ และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลท่าทอง

26 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2553

18 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง เงื่อนที่ใช้ในงานสาธารณะภัย

16 มกราคม 2553

อบต. อรัญญิก ร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2553

16 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือฯตามโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”

14 มกราคม 2553

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสี ประจำปี 2553

11 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก การมอบเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์จำนวน 10 หมู่บ้าน

8 มกราคม 2553

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในโครงการจัดงานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2552

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2552

8 มกราคม 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ให้การต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 มกราคม 2553

ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปี ๒๕๕๓

30 ธันวาคม 2552

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

29 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การออกปฏิบัติงานให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2553

29 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2553

29 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

27 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติปี 2552

13 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

10 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 (7 วันอันตราย)

9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายเครื่องสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

9 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

8 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

4 ธันวาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการมอบอำนาจฯในการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

4 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม

2 ธันวาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ 4 ต.อรัญญิก

2 ธันวาคม 2552

จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี2552

25 พฤศจิกายน 2552

วารสารอรัญญิกสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ฉับับปฐมฤกษ์ 2552

24 พฤศจิกายน 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก

22 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้กับประชาชนตำบลอรัญญิก

20 พฤศจิกายน 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2552

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครบรอบปีที่ 40

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ครั้งที่ 2)

13 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

12 พฤศจิกายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พศ. 2552