ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
28 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พศ. 2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

28 ตุลาคม 2552

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 10 ตำบลอรัญญิก

26 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพวงมาลา และกล่าวราชสดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

21 ตุลาคม 2552

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมู่ 9 ต. อรัญญิก

15 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ทบทวนและเตรียมความพร้อมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมข้าราชการ และพนักงานประจำเดือนตุลาคม 2552

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

8 ตุลาคม 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) (เพิ่มเติมฉบับที่1)

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

7 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2552

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 97 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1 ตุลาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552

30 กันยายน 2552

องค์การบริหาร่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านฯลฯ ต. อรัญญิก

23 กันยายน 2552

ร่วมมอบเงินอุดหนุน 4 โครงการ ของโรงเรียนสะพานที่ 3 หมู่ 7 ตำบลอรัญญิก

23 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองบิน 46 ตำบลอรัญญิก

22 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสามปี ( พศ. 2553 - 2555 )

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ " งดเหล้า เข้าวัด "

16 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

11 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมกับสโมสรฝึกการพูดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

11 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 20 กองทัพน้อยที่ 3

9 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขาใหม่ ( สาขาบิ๊กซี ) พิษณุโลก

9 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโครงการรวมหัวใจคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา “ 9 ในดวงใจ”

8 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 กันยายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

28 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตำบลอรัญญิก จำนวน 10 หมู่บ้าน

28 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายเลียบทางรถไฟ

27 สิงหาคม 2552

บันทึกเทปรายการ มองมุมใหม่ กับ อบต. อรัญญิก

25 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และเจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา อบต. อรัญญิก มอบงบประมาณอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

24 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผุ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ต. อรัญญิก อ. เมือง ประจำปี 2552

18 สิงหาคม 2552

กีฬาท้องที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2552

17 สิงหาคม 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

1 กรกฏาคม 2552

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

9 มิถุนายน 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555)

8 มิถุนายน 2552

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2552

0 543

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ร่วมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ และของใช้สำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก New