ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

17 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม)

9 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

27 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

9 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

7 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืงอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

27 มกราคม 2560

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู

27 มกราคม 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่) หมู่ที่ 3

17 มกราคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 ธันวาคม 2559

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

21 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 57 รายการ

16 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

14 ธันวาคม 2559

กำหนดการ โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

1 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

30 พฤศจิกายน 2559

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

29 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คัน เลขที่ E 1/2560

29 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดตารางเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมยที่ 4 ประจำปี 2559

22 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างงเหมาตามโครงกรปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกภิรมย์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 พฤศจิกายน 2559

โครงการปรับปรุง ต่อเติม และตกแต่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) หมู่ที่ 8

8 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมเป็นอาคารหลังที่ 2) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารกายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 4 , 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเมือง(เพิ่มเติม)

19 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนเมือง

19 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเมือง

17 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559

11 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

4 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559

28 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารับกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก

16 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติมครั้งที่6)

14 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

12 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

9 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม)

30 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2559

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2559

26 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

18 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

8 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

8 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ

5 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

25 กรกฏาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่3)

11 กรกฏาคม 2559

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมันวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

28 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี

24 มิถุนายน 2559

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

16 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก