ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
30 พฤศจิกายน 2559

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

29 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คัน เลขที่ E 1/2560

29 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดตารางเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมยที่ 4 ประจำปี 2559

22 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างงเหมาตามโครงกรปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกภิรมย์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 พฤศจิกายน 2559

โครงการปรับปรุง ต่อเติม และตกแต่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) หมู่ที่ 8

8 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมเป็นอาคารหลังที่ 2) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารกายภาพบำบัดและการแพทย์ทางเลือกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 4 , 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

21 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเมือง(เพิ่มเติม)

19 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมชุมชนเมือง

19 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมชุมชนเมือง

17 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559

11 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

4 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2559

28 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมารับกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอรัญญิก

16 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติมครั้งที่6)

14 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

12 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

9 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559(เพิ่มเติม)

30 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2559

30 สิงหาคม 2559

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2559

26 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

18 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

8 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

8 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดฯ

5 สิงหาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559

25 กรกฏาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่3)

11 กรกฏาคม 2559

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมันวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559

28 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้แผนสามปี

24 มิถุนายน 2559

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

16 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

10 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

3 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

1 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

18 พฤษภาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2/2559

17 พฤษภาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(1),(2) และโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(1),(2)

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

29 เมษายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559

28 เมษายน 2559

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559

26 เมษายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ E 6/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559

26 เมษายน 2559

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแลเด็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(2),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก(1),(2)

1 เมษายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559

21 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559

21 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559

7 มีนาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2559

1 มีนาคม 2559

ประกาศเทษบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2559

24 กุมภาพันธ์์ 2559

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

12 กุมภาพันธ์์ 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

1 กุมภาพันธ์์ 2559

ประกาศสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558