ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ธันวาคม 2560

ท่าอากาศยานพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานและประชาชนควรงดปล่อยโคมลอย ปล่อยลูกโป่งและจุดพลุ หรือหากมีความจำเป็นขอให้ประสานกับท่าอากาศยานพิษณุโลกก่อนทำการปล่อยทุกครั้ง

29 ธันวาคม 2560

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

27 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

26 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิ เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2561

15 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

12 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความสามารถกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

12 ธันวาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ

15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

9 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

31 ตุลาคม 2560

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ“สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560”

31 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 ตุลาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

25 ตุลาคม 2560

รายการส่องท้องถิ่นไทย "เทศบาลเมืองอรัญญิกและเทศบาลตำบลสนามคลี" ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560

24 ตุลาคม 2560

รายการ ส่องท้องถิ่นไทย เทศบาลเมืองอรัญญิก

18 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560

10 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

4 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

31 กรกฏาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

12 กรกฏาคม 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

6 กรกฏาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

30 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

23 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21 มิถุนายน 2560

จัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

14 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

14 มิถุนายน 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

14 มิถุนายน 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 และเทพื้นปูนเชื่มต่ออาคาร

8 มิถุนายน 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

6 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3

6 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะฯ ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3

6 มิถุนายน 2560

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 231/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก

6 มิถุนายน 2560

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

5 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

19 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ

19 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

28 เมษายน 2560

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่ ชั้น 1) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

27 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม 2560

21 เมษายน 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20 เมษายน 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร

17 เมษายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

29 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

17 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม)

9 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

27 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

9 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

7 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืงอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ