ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
4 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

31 กรกฏาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560

12 กรกฏาคม 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอรัญญิก (ชั้น2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

6 กรกฏาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

30 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

23 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21 มิถุนายน 2560

จัดซื้อถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

14 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว)

14 มิถุนายน 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4

14 มิถุนายน 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 และเทพื้นปูนเชื่มต่ออาคาร

8 มิถุนายน 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

6 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก(โคกช้าง) หมู่ที่ 3

6 มิถุนายน 2560

โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะฯ ริมคลองโคกช้าง หมู่ที่ 3

6 มิถุนายน 2560

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 231/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เทศบาลเมืองอรัญญิก

6 มิถุนายน 2560

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

5 มิถุนายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

19 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ

19 พฤษภาคม 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

28 เมษายน 2560

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่ ชั้น 1) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก

27 เมษายน 2560

ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม 2560

21 เมษายน 2560

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20 เมษายน 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร

17 เมษายน 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

29 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

17 มีนาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม)

9 มีนาคม 2560

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

27 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

20 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

9 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

7 กุมภาพันธ์์ 2560

ประกาศเทศบาลเมืงอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง(สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

27 มกราคม 2560

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู

27 มกราคม 2560

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก(หลังใหม่) หมู่ที่ 3

17 มกราคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก

28 ธันวาคม 2559

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

21 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 57 รายการ

16 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

14 ธันวาคม 2559

กำหนดการ โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

2 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

1 ธันวาคม 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

30 พฤศจิกายน 2559

โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

29 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร เทศบาลเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คัน เลขที่ E 1/2560

29 พฤศจิกายน 2559

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดตารางเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

24 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก สมัยสามัญ สมยที่ 4 ประจำปี 2559

22 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างงเหมาตามโครงกรปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพฤกภิรมย์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 พฤศจิกายน 2559

โครงการปรับปรุง ต่อเติม และตกแต่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก(เขื่อนขันธ์) หมู่ที่ 8

8 พฤศจิกายน 2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมเป็นอาคารหลังที่ 2) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก