ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญส่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยไทยโกษา หมู่ที่ ๕ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยโคกช้าง ๒๑ เชื่อมหมู่บ้านศิวาภรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัุดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ ๗ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

17 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเก็บพัสดุประจำส่วนราชการเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและการแพทย์ทางเลือก และโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน ฯ หมู่ที่ ๖

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

4 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านพงศ์ผกา หมู่ที่ ๙ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

2 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (๒)) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมปูพื้นยางสำหรับวางเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (๒)) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

5 สิงหาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

11 กรกฏาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์(E-Auction) โครงการปรับปรุงต่อเติมและตกแต่งอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก

11 กรกฏาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA ) จำนวน 2 ชุด

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อถังรองรับขยะ

17 มิถุนายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (๑),(๒)

2 พฤษภาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลเช่ารถยนส์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ (E-Aution)

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยประสาทไพจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟจากโรงเรียนสะพานที่ 3 ถึงกองบิน 46 หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 7

25 เมษายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยพงษ์พานิช หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อ Submersible จำนวน ๒ ชุด

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 7 ชุด

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒)

7 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ หมู่ 8

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ำ ซอยกวักทอง หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยทองเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวิชาญศิลป์ หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1 กุมภาพันธ์์ 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (2) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (หลังเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

8 พฤศจิกายน 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก (หลังใหม่) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

18 ตุลาคม 2555

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21 กรกฏาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื จำนวน ๑๒ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

28 มิถุนายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ

28 มิถุนายน 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน

17 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 และจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนซอยหมู่บ้านพฤกภิรมย์ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ

16 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อเสื้อสงกรานต์ ลายดอกสีม่วง (สีประจำจังหวัด) สำหรับผู้สูงอายุตามโครงการ "วันสงกรานต์ไทย สานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2554"

16 มีนาคม 2554

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 27 รายการ