พระราชบัญญัติ
22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ New

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ New

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ New

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 New

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ New

22 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ New

16 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ New

16 กุมภาพันธ์์ 2561

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ New