ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
21 พฤษภาคม 2562

รายงานข้อมูลการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) New

21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลสถิติทางการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก

21 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี 2560

2 พฤษภาคม 2561

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกียวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย บทความการสรุปย่อคำวินิจฉัย สรุปข้อร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

12 กุมภาพันธ์์ 2561

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบทความความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

12 ธันวาคม 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540