ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดตารางเข้าเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ : ผังรายการเก็บขยะมูลฝอย เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอแจ้งผังรายการเก็บขยะมูลฝอย พื้นที่เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
วันที่รถบรรทุกขยะเข้าเก็บขยะในพื้นที่ ดังนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองอรัญญิก หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 600
ในวันและเวลาราชการค่ะ