ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
2 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น