ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 มกราคม 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู