ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มีนาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน(เพิ่มเติม)