ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก เดือนพฤษภาคม 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 055- 377730 ต่อ 500 ในวันและเวลาราชการ