ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
6 มิถุนายน 2560
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่ 230/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร