ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ธันวาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การยื่นแบบประเมินและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 203 ในวันและเวลาราชการ