ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 มกราคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองรัญญิก เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมเมือง ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อให