ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 กุมภาพันธ์์ 2561
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2561

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิกขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2561