ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 เมษายน 2561
เทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏร ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 1 (อาคารหลังเก่า)

เทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏร ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 1 (อาคารหลังเก่า)


ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิก จะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏร อาทิ รับแจ้งการเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 1 (อาคารหลังเก่า) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถมาขอรับบริการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-301146 และ 055-377730 ต่อ 700