ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 มิถุนายน 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เจตจำนงสุจริตและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ