ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 กรกฏาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดอบรมในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ชั้น 3