ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบสถานะความพิการ และแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ฯ

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตรวจสอบสถานะความพิการ และแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ฯ