ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
29 ตุลาคม 2561
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 055-377730 ต่อ 500 หรือ 091-0329027 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 055-377730 ต่อ 500 หรือ 091-0329027 ในวันและเวลาราชการ