พระราชบัญญัติ
16 กุมภาพันธ์์ 2561
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th