แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
22 พฤษภาคม 2561
คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานโดยโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองอรัญญิก

คำสั่งเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานโดยโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองอรัญญิก