รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
16 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)