รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
28 เมษายน 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่2)