รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3 กรกฏาคม 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2560 (เพิ่มเติม) และเดือนมิถุนายน 2560