รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผลการประมูล และแจ้งให้ไปทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของใช้เบ็ดเตล็ด

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศผลการประมูล และแจ้งให้ไปทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและของใช้เบ็ดเตล็ด