ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
19 มกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำ ซอยอิลิคไนท์ เส้นเมนหลักทั้งสาย หมู่ที่ 10 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 4/2559