ประวัติความเป็นมา ทม.อรัญญิก จำนวนผู้อ่าน 9349 คน
ประวัติความเป็นมา
          ตำบลอรัญญิก เป็นชื่อเรียกตามชื่อของหมู่บ้านอรัญญิก ซึ่งทำอาวุธขายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตำนานที่เล่าขานกันมาว่า ชาวหมู่บ้านที่ได้ติดตามองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเพื่อทำอาวุธให้พระองค์ใช้ในการทำศึกสงคราม จึงได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอรัญญิก ตามชื่อของหมู่บ้านเดิม ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าอรัญญิกและหมู่บ้านอรัญญิกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เจดีย์วัดอรัญญิกนั้นได้สร้างพร้อม ๆ กับการสร้างพระพุทธชินราช


สภาพทั่วไป
          1. ที่ตั้งเทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกทาง ทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขต
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวรอ
                    ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงพระ
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสมอแข และตำบลวังพิกุล (อำเภอวังทอง)
                     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลนครพิษณุโลก
          2. เนื้อที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีเนื้อที่ประมาณ 30.78 ตร.กม.
           3. ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง จะมีปัญหาน้ำท่วมขังทำนาปีไม่ได้
          4. จำนวนหมู่บ้าน ตำบลอรัญญิกมีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
                    หมู่ที่ 1 บ้านคลองคูณ
                    หมู่ที่ 2 บ้านสนามบินใหม่
                    หมู่ที่ 3 บ้านโคกช้าง 
                    หมู่ที่ 4 บ้านอรัญญิก
                    หมู่ที่ 5 บ้านคลองมหาดไทย
                    หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาค้าว
                    หมู่ที่ 7 บ้านสะพานสาม
                    หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะตูม
                    หมู่ที่ 9 บ้านพงศ์ผกา
                    หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ
          5. ประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 29,896 คน แยกเป็น ชาย 16,308 คน , หญิง 13,588คน มีจำนวนครัวเรือน 13,248 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย สรุป ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2558)

สภาพทางเศรษฐกิจ
          1. อาชีพของราษฎร
                    - รับจ้างทั่วไป
                    - รับราชการ
                    - ค้าขาย , เอกชน
                    - ทำการเกษตร
          2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
                    - กลุ่มเกษตรกรทำนา
                    - กลุ่มลูกค้า ธนาคาร ธกส.
                     - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
          3. หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลเมืองอรัญญิก
                    - ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง
                    - โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
                    - ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
                    - โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 16 แห่ง
                    - โรงสี จำนวน 1 แห่ง
                    - ห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 แห่ง
          4. ผลิตผลหรือสินค้าที่สำคัญของตำบล ได้แก่ เรือนไทยจำลองจิ๋ว , ดอกไม้ประดิษฐ์จาก กระดาษสา , ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว , สารส้มดับกลิ่นกาย , ลูกอมกะทิสด , หมี่เตี๊ยวเส้นแบน , ไวน์กระเจี๊ยบ , ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

สภาพสังคม
          1. ทางด้านการศึกษา
                    - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
                    - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน - แห่ง
                    - โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
                    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุด จำนวน 3 แห่ง
          2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                    - วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง
                    - ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
          3. องค์กรในชุมชน
                    - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
                    - องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
                    - ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลอรัญญิก จำนวน 1 แห่ง
                    - สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 แห่ง
                    - ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดฯ จำนวน 3 แห่ง
                    - กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง

การบริการพื้นฐาน
          1. ด้านการคมนาคม มีถนนสายหลัก ได้แก่
                    - ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก
                    - ถนนเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) (เส้นทางพิษณุโลก – บึงพระ)
                     - ถนนศรีถมรรัตน์ – วัดสระสี่เหลี่ยม
                    - ถนนพิชัยสงคราม (เส้นทางห้าแยกโคกมะตูม – สามแยกเรือนแพ)
           2. ด้านการโทรคมนาคม
                    - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
                    - โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
          3. ด้านการไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ยกเว้น ที่ดินราษฎรในเขตที่ดินจัดสรรและบ้านเรือนราษฎรที่ไม่มีบ้านเลขที่
          4. ด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ
                    - ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 2 สาย
                    - บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง
          5. ด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                    - ฝาย จำนวน 1 แห่ง
                    - บ่อน้ำตื้น จำนวน 36 แห่ง
                    - บ่อโยก จำนวน 2 แห่ง
          6. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                    - คลองมหาดไทย
                    - คลองโคกช้าง
                    - คลองอีเป้า
                    - คลองคูณ
                    - หนองเสงี่ยม
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์