สำนักปลัดเทศบาล จำนวนผู้อ่าน 5776 คน


นางวรรณา สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

     


นางอรอินท์ุ  พจมานทองโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ เพียรธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
 
นายนรเศรษฐ์ จิตกำเหนิด 
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางสุภากร   อุตตมะเวทิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
     

นางอภิสรา แก้วบัวดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบโทปราโมช สายทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปริญญา วงศ์ผา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
     

นางนพมาศ ฟักจตุรัส
เจ้าพนักงานธุรการ     

นายเสถียร หนูเทศ
พนักงานดับเพลิง

นายเศรษฐพล พุ่มมี
พนักงานดับเพลิง

นายศราวุธ ดอนดีไพร
พนักงานดับเพลิง
     

นายธานี ขาวสะอาด
พนักงานวิทยุ

นายเจนณรงค์ กล้าดี
พนักงานดับเพลิง


นายสุวรรณ วะลาสิน
พนักงานดับเพลิง

     

นายสุพจน์ คงคาเนาวรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

นายสิทธิพงษ์ เปี่ยมชาวนา
พนักงานขับรถยนต์

นางสายพิณ จันทร์จ๋อย
พนักงานทั่วไป
     

นางอนงค์ ศรีสวัสดิ์ 
ภารโรง

.นางลัลธริมา สินธุชน
ภารโรง

     


 
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์