กองคลัง จำนวนผู้อ่าน 4258 คนนางกรวิกา อินทศร
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 

     
 
นางรัชนี ทับทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังว่าง
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา วรเลิศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
     

 นางเพียงขวัญ สูงศักดิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 นางสาวนิตย์ ปานสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรณัน   ดุษฎีพงษ์
เจ้ี่าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
     

นางเพ็ญศรี ปานทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางณัฐวรรณ ฝึกหัด
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณี คุตชนม์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
     

นางกาญจนี ไทยอู่
เจ้าพนักงานจััดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐชานันท์  หนูปรางค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางฉลอง เทพสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
     


ว่าที่ รต.ญ กรนิกา แสงปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวรุ่งอรุณ สร้อยเปี้ย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได

นางอุมารัตน์ สวนเอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได
     
 
นางสาวถิรดา  มั่งมี
พนักงานทั่วไป 

นายสมศักดิ์ อินภู่
พนักงานทั่วไป
 
     
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์