กองช่าง จำนวนผู้อ่าน 5175 คน


นายทวีลาภ  นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง 

     

นายสยาม ขันทอง
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นายทวีลาภ  นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
     

นายปิยะ   เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน 


ว่าง
วิศวกรโยธา ปก./ชก.

นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
     

นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจรูญ จันทร์บ่อโพธิ์
ช่างโยธาชำนาญงาน

นายทนงศักดิ์  มั่นคง
สถาปนิกปฏิบัติการ
     


นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

นางสาวปิยภรณ์ มอญชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพิษณุ วรรณไพบูลย์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
     


นายสุริยา เพ็ชรรอด
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายเชล เขียวบาง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายคณาธิป ศรีวิไล
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
     

นายมนตรี สุภาคง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายประจวบ ขำรอด
พนักงานทั่วไป.
     

นายสมนึก แก้วแจ้ง
พนักงานทั่วไป

นางสาวพิไลภรณ์ กำจร
พนักงานทั่วไป

นายธานี สิงห์รอ
พนักงานทั่วไป
     

นายบุญธันธ์ ขาวสวย
พนักงานทั่วไป

นายสุวัฒน์ เสือเล็ก
พนักงานทั่วไป

นายพิเชษฐ เกตุเพ็ชร
พนักงานทั่วไป
     

นายวีระชาติ เสือเล็ก
พนักงานทั่วไป

นายพิษณุ สุขลาภ
พนักงานทั่วไป


     

นายมานิจ 
พนักงานทั่วไป

นายสายธาร กาทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

นายคำ จุ้ยขาว
พนักงานผลิตน้ำประปา

     
     
     
     
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์