กองการศึกษา จำนวนผู้อ่าน 3671 คน 


นายชลากร วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน    
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
     
 
อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
 
     

นางจิตธิดา ไกรสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน 
 
นางพรสิรี นกด่วน
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางมนชนกร อินเปล่ง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
     

นางสาววิภา เกษร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสุมาลี  นุ่มน้อย
ผู้ช่วยดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางณธิดา นุ้ยเย็น
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     

นางสาวสุชาดา อินทร์เอี่ยม
ผู้ช่วยดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางทวี ตุ่นชาวนา
ผู้ช่วยดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางกิ่งแก้ว อุ่ยสุนทร
ภารโรง
     

นางมนตรี หนูเทศ
ภารโรง
 
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์