สถานะการคลัง จำนวนผู้อ่าน 1263 คน
ข้อมูลรายรับประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนการท้องถิ่น (ก.บท.)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสำรองจ่าย
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายประจำ
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากรายการข้างต้น
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายประจำ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จ่ายจากเงินสะสม
รวมจำนวนเงินประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน
รวมจำนวนทั้งหมด
รายงานสถิติการคลัง ปี พ.ศ.2558
1.หมวดภาษีอากร
ภาษีจัดเก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมภาษีจัดเก็บเอง
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้จากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมภาษีที่รัฐบาลจัดสรร
รวมหมวดภาษีอากร
2.หมวดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
รวมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม
รวมหมวดค่าธรรมเนียม
3. รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น
รวมรายได้จากทรัพย์สิน
รวมรายได้จากทรัพย์สิน
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ
รวมรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
6.รายรับจากเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับจากเงินอุดหนุน
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม
รายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้ 5 หมวด
7.รายรับอื่น เงินกู้
รายรับอื่นๆ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม
รายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายรับทั้งสิ้น
8.บัญชีเงินสะสม บัญชีเงินสะสม
หมวดประชากร
รวมหมวดประชากร
หมวดพื้นที่ 30.78
รวมหมวดพื้นที่ 30.78
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์