พันธกิจการพัฒนา จำนวนผู้อ่าน 1542 คน
1. การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง
2. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ชุมชนเข้มแข็ง
3. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
4. การส่งเสริมให้มีความพร้มในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
8. การส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามไว้
9. การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือน
10. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
11. การส่งเสริมด้านการกีฬา การผังเมือง และภารกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์