ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จำนวนผู้อ่าน 1799 คน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
                    2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา และขยายเขตประปา
                    3. การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้าและศาลาที่พักริมทาง
                    4. การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่น ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
                    2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร
                    3. การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน
                    2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ 
                    3. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้ยากจน
                    4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
                    5. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
                    6. การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ
                    7. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุขภาพ
                    8. การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    9. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
                    10. การส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความมั่นคงของประเทศ
                    11. การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    12. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้
          แนวทางการพัฒนา
                   1. การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
                   2. การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่น ๆ 
                   3. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและอื่น ๆ
                   4. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
                   5. การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่าง ๆ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่าง ๆ
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันนำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
                    2. . การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
                    3. การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
                    4. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
                    5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
                    2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
                    3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    4. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                    5. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
                    6. การให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจ
                    และนำหลักธรรมขจของศาสนามาใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          แนวทางการพัฒนา
                    1. การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพความเป็นธรรมความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
                    2. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    3. การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
                    4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
                    5. การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    6. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                    7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่าง ๆ และการจัดการระบบ ICT
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์