หัวหน้าส่วนราชการ จำนวนผู้อ่าน 4743 คน

 


นายพันธ์เดช มั่งมี
ปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก


      
         นายธีระพงษ์ จันโทมา
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก 
 
นายชลากร วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก     
 
นางวรรณา  สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางกรวิกา  อินทศร
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นายทวีลาภ  นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง 

         
   
นายชนกานต์ วิชาศิลป์
รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญิก  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุพัตรา เนียมเครือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

นางสาวศิริจันทร์  รุ่งยิ้ม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

         


 
 
นางสาวสุกัญญา เผยกลิ่น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน         
   
   
         
ผู้ประกาศข่าว : Webmaster
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2556, เทศบาลเมืองอรัญญิก 911/9 หมู่ ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000, เบอร์โทร 0-5537-7730
พัฒนาเว็บไซต์โดย NaWanTa Soft
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์