คณะผู้บริหารเทศบาล
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายวิศณุ ศรีพิพัฒนกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางศจี ประเทืองสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก