คณะผู้บริหารเทศบาล
นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย
นายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายลักษ์ เสือเล็ก
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นางรัชฎาพร พิมพา
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายวสันต์ วชิราศรีศิริกุล
รองนายกเทศมนตรี
เมืองอรัญญิก
นายวิศณุ ศรีพิพัฒนกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นางศจี ประเทืองสุข
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
นายมานะศักดิ์ ผูกพานิช
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก