สมาชิกสภาเทศบาล
นายสังวาลย์ นิลหิรัญ
ประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
นางธนาภรณ์ สังข์เงิน
รองประธานสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก
นายศุภกร แพฎิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายวัฒนาพงศ์ ขวัญมนต์ชญา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายไพฑูรย์ ลาวเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นางอรสา ทองขาว
สมาชิิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 1
นายเนตร สีพรม
สมาชิิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นายสมบูรณ์ อายุโย
สมาชิิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
จ.ส.อ.ชูชีพ มีไชยโย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นางผกามาศ สถิตสุข
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
นางเบญจวรรณ สุริโย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 2
ร.ต.หาญ กฤษณา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นางพิสมัย ขันแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายสุเทพ จุลสุภา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นางสมศรี ชุมพลศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายชยันต์ มีเงิน
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3
นายมณฑล สิงห์รอ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขต 3