สำนักปลัดเทศบาล
นางวรรณา สมศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอรอินทุ์ พจมานทองโอฬาร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ เพียรธรรม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ