กองช่าง
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายปิยะ เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสุริยา เพ็ชรรอด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายคณาธิป ศรีวิไล
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายสิทธาชัย เปี่ยมชาวนา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายพิษณุ วรรณไพบูลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเชล เขียวบาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสิทธิพล ผิวบาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายมาโนช เพ็งปรางค์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายนัธวัฒน์ วรรณไพบูลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยวัฒน์ เอี่ยมอาจ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพิไลภรณ์ กำจร
คนงาน
นางสาวจารุนันท์ ทองมี
คนงาน
นายสายธาร กาทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายคำ จุ้ยขาว
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจีราวัฒน์ สนมฉ่ำ
คนงาน
นายสรายุษ กลิ่นประทุม
คนงาน
นายธานี สิงห์รอ
คนงาน
นายวิเชฐ ลันออ
คนงาน
นายพิเชษฐ์ เกตุเพ็ชร
คนงาน
นายราเชน ทรศรี
คนงาน
นายวีระชาติ เสือเล็ก
คนงาน
นายสุวัฒน์ เสือเล็ก
คนงาน
นายบุญธันธ์ ขาวสวย
คนงาน
นายอภิรัชต์ อิ่มจาด
คนงาน
นางสาวณัฐวิภา กิราวัลย์
คนงาน
นายสมเกียรติ ชื่นชาวนา
พนักงานจ้างเหมา
นายบุญญเชษฐ์ มีทอง
พนักงานจ้างเหมา