กองช่าง
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอุกฤษฏ์ เนื่องไชยยศ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นายทวีลาภ นาคบุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายทนงศักดิ์ มั่นคง
สถาปนิกปฏิบัติการ
นางสาวอาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายปิยะ เรืองธรรม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา ดีแจ้ง
นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
นายมณฑล รอดทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายอดิศร จันทรสุกรี
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน