สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง

เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก  เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองพิษณุโลกไปเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ในการปกครองดูแลทั้งสิ้น 30.78 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลหัวรอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลสมอแข และตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   เทศบาลนครพิษณุโลก

ทิศใต้             ติดต่อกับ   ตำบลบึงพระ

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลอรัญญิกตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง มีลำคลองแบ่งเขตกับตำบลอื่น เช่น คลองโคกช้าง และคลองคูณ ทำให้เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

สภาพพื้นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม 70% ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางเหมาะสมกับการทำนา ส่วนอีก 30% เป็นพื้นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ ตามธรรมชาติปานกลาง เหมาะต่อการปลูกพืชหลายหลาก

ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำไหลผ่าน ได้แก่ คลองคูณ และคลองโคกช้าง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่เป็นชุมชนเมืองและพื้นที่ราบลุ่มไม่มีป่าไม้

เขตการปกครอง

ตำบลอรัญญิก ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหาร โดยเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จำนวน 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก เป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน และที่ปรึกษาหรือเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก เขตละ 6 คน  รวมทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตที่ 1

หมู่ที่ 3   บ้านโคกช้าง (บางส่วน)

หมู่ที่ 4   บ้านอรัญญิก

หมู่ที่ 5   บ้านคลองมหาดไทย

หมู่ที่ 6   บ้านหนองปลาค้าว

หมู่ที่ 10 บ้านชาวแพ

เขตที่ 2

หมู่ที่ 1   บ้านคลองคูณ

หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน (บางส่าน)

หมู่ที่ 3   บ้านโคกช้าง  (บางส่วน)

เขตที่ 3

หมู่ที่ 2   บ้านสนามบิน  (บางส่วน)

หมู่ที่ 7   บ้านสะพานสาม

หมู่ที่ 8   บ้านโคกมะตูม

หมู่ที่ 9   บ้านโคกมะตูม (พงศ์ผกา)

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรมีทั้งสิ้น 29,540 คน แยกเป็นชาย  16,161  คน หญิง 13,379  คน

มีจำนวนครัวเรือน  14,395 ครัวเรือน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญญิก ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2566)