ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง

2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ

3.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น