อัตรากำลัง

อัตรากำลัง เทศบาลเมืองอรัญญิก


ตำแหน่ง จำนวน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล) 58 ท่าน
ข้าราชการครู (พนักงานเทศบาล) 7 ท่าน
ลูกจ้างประจำ 1 ท่าน
พนักงานจ้าง

117 ท่าน