พันธกิจ

พันธกิจ

1.  ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

     รณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีระเบียบวินัยเคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษา

     ที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม

2.  จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง

3.  จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ

4.  ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     ประชาชน/เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า

     ผลผลิตแปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม

5.  ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งในระบบ

     และนอกระบบอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน

     เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม

     จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดีกีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้

     อย่างมีความสุข

7.  พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่นควัน และนํ้าเสีย

8.  ส่งเสริมสนับสนุนการนําพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน

     ครัวเรือน และหน่วยงาน

9.  รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน

     และให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ

10. พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหาร

     งานของเทศบาล

11. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อเพิ่ม

     ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับภารกิจ

     ถ่ายโอนและภารกิจตามกฎหมาย